ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

20 Setembre

2019

La planificació de la legislatura. El repte dels nous Ajuntaments.

La planificació de la legislatura. El repte dels nous Ajuntaments.

Als pobles i a les ciutats comença un nou curs polític, un temps que serà clau tant per als partits que governen, que tenen la oportunitat d’avançar cap una nova manera de governar, més oberta, més participativa..., com per a la ciutat i els seus ciutadans.

Es presenta doncs un moment on cal una reflexió profunda i compartida de com voldrem dibuixar aquestes ciutats comunes, tant cap on volem anar, com quins seran els valors que guiaran el nostre destí conjunt, com quines seran les responsabilitats i compromisos que voldrem assumir.

Els governs locals tenen, arreu del món, una posició estratègica en la gestió dels importants reptes socials, econòmics, tecnològics o ambientals que s’hauran de tractar en els propers anys i que tenen una incidència creixent en la qualitat de vida dels ciutadans.

En determinats àmbits les respostes seran globals, en d’altres a nivell estatal, però de ben segur que molts dels reptes i les respostes als mateixos s’hauran de tractar també a nivell local. Les normes, les problemàtiques,... afecten directament a nivell municipal.

Davant d’aquests canvis, les administracions (i els seus líders) poden prendre dues direccions: re-inventar-se, promovent la transformació, liderant el canvi, o seguir com sempre, amb un model esgotat, i tancar-se davant de les demandes de canvi de la societat i de l’entorn.

Liderar aquests reptes per les recent estrenades corporacions, passa per reforçar i seguir avançant en un procés de reforma de les administracions municipals que ha de tenir com a eix vertebrador el desenvolupament de les competències següents:

 • La participació entesa com l'aplicació de polítiques en un context de demandes contradictòries des d'un enfocament, en la mesura del possible, que sigui participatiu, equitatiu, legal, transparent, eficaç, eficient i respectuós amb el principi de subsidiarietat.

 • La comunicació com a resultat d'una voluntat de transparència i de transmissió eficaç de la informació als ciutadans, a més amb una  naturalesa bidireccional: dialogar.

 • La promoció de l'acció col·lectiva, la participació en la mediació de conflictes i l'impuls de l'autonomia de la societat civil. Exemples recents en el nostre país, en tenim i molts, i el desig seria pensar que sorgeixen com a fruït d’una maduració social important, no pas per un esgotament del sistema.

 • La presa de decisions com a resultat d'un procés reflexiu, compartit i estratègic d'anàlisi de les opcions existents avantatges i inconvenients de cadascuna d'elles, suportat amb dades i informació objectiva.

Els ajuntaments que escullen promoure el canvi, tenen l’oportunitat d’assolir uns beneficis que el nou model de govern els pot aportar, tant a l’administració com a la ciutadania:

 1. La ciutadania sent l'administració més propera.

 2. Augmenta la implicació de la ciutadania amb l'administració, ja que s'habiliten canals i se l’escolta.

 3. La ciutadania participa activament en la millora del servei públic i aquesta participació fomenta la seva coresponsabilitat.

 4. Involucra altres agents externs per reunir idees i trobar solucions a un cost menor.

 5. Augmenta la qualitat, efectivitat i rapidesa de resposta de l'Ajuntament cap a la ciutadania.

 6. Incrementa la transparència entre els diferents nivells i departaments de l'administració, millorant el funcionament intern de la mateixa.

 7. Permet als responsables polítics estar més vinculats i propers a les preocupacions i interessos de la ciutadania.

 

Poder definir i redactar el Pla d’Actuació Municipal (PAM). Poder planificar les inversions a 4 anys vista, el Pla d’Inversions Municipal (PIM)..., d’acord i amb la ciutadania, sembla obvi, però a l’hora de la veritat no ho és tant. I si ho pensem fredament, tots hi sortim guanyant.

Per què? Perquè amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics, pensem en la ciutat des d’una visió global i transversal. D’aquesta manera, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança.

Per tant, la necessitat de fer una diagnosi de la situació actual, de poder fer estudis que ens indiquin com estan les coses, d’elaborar indicadors per saber com evoluciona la qualitat de vida a la nostra ciutat, de fer seguiment dels mateixos,... cal convertir-la en una prioritat.  I, és clar, fer-ho a l’inici de la legislatura, liderant però compartint un projecte de vida col·lectiva de qualitat, és el que es proposa abordar al proper Fòrum de les ciutats de 2022, en el que una de les idees centrals serà el lideratge en la governança de les ciutats del futur.

Alguns municipis ja han començat i no han esperat a 2022., Comencem doncs i aportem a aquest Fòrum experiències reals. Ara és ja el futur.

 

Autor: Hildebrand Salvat. Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres.

Veure article en Indicador d'Economia

Segueix tota l'actualitat també a través del nostre perfil twitter

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital