ca | es | en
Twitter LinkedIn

Actualitat

11 Febrer

2022

Exprimir les dades és el gran repte per a 2022 en un procés que no es pot completar sense aquest

Exprimir les dades és el gran repte per a 2022 en un procés que no es pot completar sense aquest

Una assignatura pendent de la transformació digital

Els darrers anys hem estat sotmesos a la pressió i les urgències de la pandèmia que han suposat grans canvis en l’activitat de les organitzacions en tot els sentits: en l’operativa, en els models de treball, en la comercialització, en la prestació de serveis... En aquest context, les empreses i les administracions han fet passos importants cap a la digitalització (recordem que la principal diferència entre digitalització i transformació digital és que aquesta segona suposa canvis en el valor dels productes i serveis que s’ofereixen i com s’ofereixen a través de les dades i suposa també canvis culturals a l’organització).

Una part molt important d’aquests processos es lidera i executa des de les responsabilitats informàtiques, d’aquells que dominen tant el hard com el soft. És a dir, son els responsables d’informàtica de les organitzacions els qui han rebut els encàrrecs del procés de digitalització o transformació digital. I de forma també molt freqüent, els líders de les organitzacions (ja sigui alcaldes, presidents, directors generals) són molt distants, tant per la manca de coneixements, com per la poca capacitat d’entendre el procés de transformació, ja sigui per l’edat, o per la distància jeràrquica entre la seva responsabilitat i els procés de transformació i per la distància cultural a les organitzacions a la preses de decisions amb dades. 

Qüestió de perfils

Quan es parla de dades, deI seu valor, de la presa de decisions amb dades, cal reflexionar sobre competències (skills) i també sobre l’actitud davant d’aquestes dades. A les organitzacions no n’hi ha prou amb disposar d’un perfil IT. Es necessiten com a mínim dos perfils més que el complementin.

Perfil tecnològic

És el que domina el hardware, els sensors, les capacitats dels sistemes informàtics, l’emmagatzematge i l’organització de les dades i la seva estructuració per a la tasca principal per a la qual es generen les dades. La tecnologia, en definitiva.

Perfil de negoci

És aquella persona o grups de persones que fan les preguntes adequades a les dades, en base a les claus del servei o productes que presta la organització. Les preguntes rellevants per créixer, per satisfer de millor manera.

Cal que les organitzacions sàpiguen fer preguntes a les dades i prendre decisions en base a les respostes  als clients, per aconseguir la prescripció o les avantatges competitives respecte els competidors, per optimitzar un procés tècnic. Tenen coneixements claus en l’àmbit del negoci. Si és en una funció comercial, cal que sàpiguen de marketing, vendes. Si es troben en una empresa de jardineria, sabran d’arbres, si es troben en un concessionari, sabran de cotxes. I si és troben a l’àmbit sanitari, cal que sàpiguen de sanitat o de salut pública.

Probablement aquestes persones ja hi son a la organització, el que fa falta és que aprenguin a fer preguntes a les dades, que sàpiguen comprendre els resultats i els sàpiguen aplicar a estratègies i accions.

Perfil de centrat en les dades

És aquella persona o grups de persones que dominen els processos d’anàlisi de les dades i de la seva conversió en informació, informació útil i coneixement. Aquestes persones han de tenir capacitats d’anàlisi de dades quantitatives (matemàtiques, estadística,...), dominar els softwares d’anàlisi, els mètodes d’anàlisi (clusterització, regressió, AID,...) i ser capaces d’aprofitar les capacitats que dona la tecnologia per a la seva anàlisi (Machine learning, per exemple).

Però, com en els altres casos, no són només les competències, és el seu enfocament. El seu enfocament es basa en el coneixement.

Persones que són capaces de generar coneixement objectiu basant-se en l’anàlisi de les dades que es generen. Persones que són capaces d’extraure de tot el conjunt de dades unes poques conclusions que són les que cal transmetre a la resta de l’organització.La seva preocupació pel “negoci” està supeditada a la seva preocupació per l’objectivitat, les garanties que la informació i les conclusions que s’obtenen procedeixen de dades de qualitat i l’esforç perquè els procediments de recollida i tractament d’aquestes dades siguin correctes.

No n’hi ha prou amb disposar d’un perfil IT, es necessiten com a mínim dos perfils més que el complementin.

Gabinet Ceres

Article Indicador d'Economia 

Up

Avís legal · Política de privacitat · © 2015 Gabinet Ceres SL

Nuwa Agència Digital