L'Òmnibus Tarragona és l'eina que Ceres porta realitzant des de l'any 2001 per cobrir la província de Tarragona, i esdevé una eina que permet la realització de petits estudis i consultes amb un cost molt reduït i uns terminis d'execució molt breus.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES :
Univers: Població resident a la província de Tarragona de 16 a 75 anys.
Grandària de la Mostra : n= 700
Disseny Mostral: Mostra estratificada per comarques, on es reforcen aquelles amb menys població, i grandària de municipis, selecció aleatòria de municipis i llars, proporcional per gènere i grups d'edat en cada estrat.
Error mostral: L'error mostral, amb un nivell de confiança del 95% en el cas de màxima indeterminació (P=Q=50%) i en el supòsit de mostra aleatòria simple, per a dades globals, seria del +/-3,5%.
Periodicitat : Semestral (treball de camp a Juny i Desembre)
Variables Incloses: Edat, Gènere, Nivell d'instrucció, Situació Laboral, Antiguitat al país, Llengua d'ús, Ús d'Internet, entre d'altres.
Anàlisi: S'analitzen les dades per al conjunt de la població i tabulades per les variables sociodemogràfiques incloses